Hakkında

Seçim süreçlerinde adaylara stratejik destek sağlamak, kapasite gelişimlerine katkıda bulunmak, aday programlarına bilimsel analiz, katılımcılık ve yaratıcı düşünce temelinde zenginlik katacak kentsel, çevresel ve mekânsal projeler üretmek amacıyla Kivi’nin bir alt girişimi olarak hayata geçirilmiştir.

Günebakan, siyasal iletişim ve propaganda alanına girmeksizin kentlere ve adaylara ulusal ve yerel ölçekte seçim projeleri üretir, üretim sürecini birlikte örgütler ve kolaylaştırır. Bu üretimi tasarım alanından mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı gibi bilimsel ve teknik ölçütlere göre konunun gerekli kıldığı farklı disiplinler ile işbirliği yaparak oluşturur. Günebakan çalışmaları tasarım alanı ile ilgili disiplinlerle sınırlı ve kısıtlı değildir: Seçimlere yönelik strateji, yaklaşım, proje ve vizyon önerilerini sosyoloji, ekonomi, turizm işletmeciliği gibi çeşitli alanlarla işbirliği yaparak geliştirir. Ancak, yapılacak tüm çalışmalarda nihai olarak fiziksel çevre ile ilişkili öneriler geliştirilir.

Çalışmalar yürütülürken mevcut durum analizleri yapılarak küresel-ulus ötesi-ulusal-bölgesel-yerel ölçekler hiyerarşisi ve bu ölçeklerdeki geçerli hukuki ve stratejik belgeler ve yaklaşımlar dikkate alınır. Ancak, tasarım ve fikir üretme aşamasında katılımcılık ve yerel özgünlükleri ifade eden yerel bilgi ve anlayış birincil girdi olarak kabul edilir.

Günebakan çalışma ortamını ve koşullarını, temellerini kendi oluşturduğu özgün etik değerleri üzerine kurmuştur. Bu etik kurallara uymayı taahhüt etmesi koşuluyla tüm Türkiye’de, belli büyüklüğün üzerindeki[i] seçim bölgelerinde adaylara hizmet verir.

Günebakan, kent bütününe ilişkin stratejik mekânsal çözümlerden tek yapı ya da meydan önerilerine kadar farklı ölçeklerde ve türlerde öneriler geliştirir. Geliştirilecek önerilerin arka planında mutlaka bilimsellik, katılımcılık ve yerel bilgiye dayalı bir analiz ve fikir üretme aşaması bulunur. Bu tür bir fikir üretme süreci sonrasında geliştirilecek önerileri yüksek nitelikli bir şekilde görselleştirerek seçim kampanyasının bir girdisi haline getirir. Ortaya konulan ürünler doğrudan Günebakan tarafından broşür, kitap, web sitesi ve/veya sosyal medya çıktısı haline getirebileceği gibi projenin çıktıları siyasi iletişim danışmanları ya da bizatihi aday tarafından da fikrin esasını zedelemeden yeniden işlenerek değerlendirilebilir.

Günebakan çalışma süreci şu aşamalardan oluşur.

  • Tanışma
  • Analiz
  • Sentez
  • İşbirliği
  • Tasarım
  • Teslim

 

[i] Tüm Büyükşehir ve Şehir seçim bölgeleri ile C10-C19 arasındaki ilçe belediyeleri.