Etik Kurallar

Bu etik kurallar bütün seçim bölgelerinde hizmet verilecek adaylara, kurumsal yapılara ve seçim sürecinde görev alacaklara verilecek tanımlanmış hizmetler için geçerlidir.  Söz konusu ilkeler, geleceğe yönelik vaatlerde bulunulması beklenen seçim süreçlerinde, kısa zaman dilimlerinde sağlanacak hizmetlerin, topluma ve ilgili teknik disiplinlere ve mesleklere (Mimarlık, planlama vb.) sorumluluğunu taahhüt altına almak amacıyla kaleme alınmıştır.

Bu ilkeler, tüm GÜNEBAKAN çalışmalarını kapsar ve Kivi Stratejik Planlama AŞ’de GÜNEBAKAN için çalışan ya da GÜNEBAKAN’la sözleşme imzalayarak hizmet veren tüm tedarikçiler ve hizmet alacaklar için geçerlidir.

 • Siyasi başarının, süreçlerde rol alacak birey ve kurumların çevre, kent ve mekân ile doğru biçimde ilişkilenmesinin doğal bir sonucu olduğuna inanıyoruz.
 • Çalışmalarımızda yüzeysellikten ve popülist genel geçer çözümleri sunmaktan kaçınacak, bilimsel ve veriye dayalı analizi, katılımcılığa dayanan karar verme ve yerel bilgiyi, yenilikçilik ve yaratıcılık arayışını öne çıkarmaya çalışacağız.
 • Kamu yararı öncelikli çalışacağız. Seçime ilişkin tüm önerilerimizi topluma hizmet bilinci ve sorumluluğuyla geliştireceğiz. Geliştireceğimiz önerilerde savurganlıktan kaçınacağız, kamu kaynaklarının yerinde kullanımını önemseyeceğiz.
 • Tüm çalışmalarımız yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde yürüyecek.
 • Mesleki hizmet standartlarına uymaya azami çaba göstereceğiz.
 • Seçim çalışmaları için bize fırsat sunulmuş olsa bile herhangi bir şekilde kamu malları ve kaynaklarını ayrıcalıklı ve eşitsizlik yaratacak şekilde kullanmayacağız.
 • Önerilerimizin toplumsal ve çevresel etkilerini dikkate alacağız. Toplumun değerler sistemine, doğal ve kültürel mirasa saygılı bunların korunması ve geliştirilmesine yardımcı öneriler oluşturacağız.
 • Kentin kimliğini, bütünlüğünü, görünümünü zedeleyecek çözümlerden kaçınacak; bina ölçeğinde yapılacak önerilerde her bir yapının kent bütünü içindeki öneminin bilincinde olarak çözümler üretmek konusunda sorumlu davranacağız.
 • Kentin gerçek ihtiyaçlarının tespiti konusunda yol gösterici olacak, buna yönelik öneriler geliştireceğiz.
 • Parti ya da siyasal yelpazedeki konumu fark etmeksizin bu Etik Kurallar belgesinde yazılanlara uyacağını beyan eden tüm adaylarla çalışacağız.
 • Bir seçim bölgesinde sadece bir aday için çalışacağız.
 • Tüm çalışmalarımızı gizlilikle yürüteceğiz. Müşterimizin şahsi ve gizli bilgilerine saygılı olacağız. Bu bilgileri kanunen zorunlu haller dışında açıklamayacağız ve başka amaçlar için kullanmayacağız.
 • Aday ile seçimden sonra işbirliği yapmak üzere peşinen plan yapmayacağız. Hizmetlerimizin ödemesini herhangi bir şekilde seçim sonrasına bırakmayacağız. Hizmetlerimizin karşılığını, yalnızca ilgili sözleşmesinde belirtilen ücretler ve primler kapsamında alacağız.
 • Hizmetlerimizi, yeterli niteliğe erişmek koşuluyla seçim ortamının kısa zaman dilimini dikkate alarak vereceğiz. Sürenin yetersiz olduğu durumlarda işe başlamayacağız.
 • Fikri haklar konusunda öngörülü ve planlı olacağız. Müşterimizle seçim sonrasında herhangi bir sorun yaşamamak için daha ilk aşamada fikri hakları mutlaka görüşecek, sözleşmede yer bulmasını sağlayacağız.

Bu Etik Kuralların tüm çalışmalarda görev alacaklara, hizmet vereceklere ve hizmet alacaklara bildirilmesi ve kurallara gerekli önemin verilmesinin sağlanması tüm çalışanların sorumluluğudur.

Bu Etik Kurallar belgesinin güncel hali okunup, kabul edildiği beyan edilmeden GÜNEBAKAN çalışmalarında herhangi bir görev alınmaz.

Bu ilkeler metni ilk olarak Kivi Stratejik Planlama AŞ tarafından Eylül 2016’da hazırlanmıştır.